Healing

Healing är den naturliga metoden för dig som söker något för hela människan.

 

Vid healing arbetar terapeuten enligt samma system som används inom den traditionella Östasiatiska läkekonsten sedan snart 4 000 år tillbaka och som fortfarande är i bruk. Här i Sverige blev meridian- och chakrasystemet först kända genom andra behandlingsformer så som akupunktur, akupressur och zonterapi för gemene man, men intresset för kroppens chakrasystem och framför allt för healing har ökat markant sedan -90-talet.

 

Vid healing arbetar terapeuten genom att verka direkt både på de punkter där han finner störningar i kroppens meridiansystem och genom att tillföra den helande livskraften som styrs enligt Guds och universumslagar till hela människan d.v.s. till själ, kropp och energisystem.

 

En skicklig helar arbetar genom den gåva han/ hon fått till skänks och baserar sitt arbete på erfarenhet och kunskap om livets subtilare energiformer.

 

Aura kallas det energifält som omger och förser kroppen med livskraft genom chakrasystemet ut i kroppens olika delar genom meridianerna.

 

 

Energin är vår livskraft och kallas även Ki, Qi eller Prana beroende på vart i världen man befinner sig. Likt blodomloppet förser vår kropps olika delar med blod förser livskraften vår kropp med energi. Denna ström är förbunden med vår fysiska kropp, med vår emotionella kropp och med vår ande.

När vi är i obalans kan vår energigenomströmning komma i olag och blockeras helt eller delvis vilket kan orsaka onödiga besvär.

Det är kroppens sju stora huvudchakran som förser kroppsmeridianerna med livskraft, och harmonibalansen i dessa är grunden för välbefinnande och hälsa.

Be din healer om en chakrabalansering, eller din vägledare om en chakraavläsning.

 

Ett välbalanserat chakrasystem fungerar enligt nedan

 

Baschakrat- Det första chakrat

Baschakrat står för det primära i livet så som mat, värme, våra instinkter så som vårt första primalskrik och tryggheten i vår överlevnad.

Gruppmedvetandet, ursprungsfamiljen och frågor om moral och värderingar som härstammar ur vår första sociala, kulturella och religiösa tillhörighet. Vår fysiska trygghet och vår livsvilja.

 

Navelchakrat-Det andra chakrat.

Navelchakrat rör alla de områden i livet där vi skapar vår tillvaro. Yrke, den egna familjen, partner, sexualitet, ekonomi, relationer, bostad mm.

Hur vi skapar ärliga relationer till andra människor utan att kränka vår egen eller någon annan persons integritet och heder. Att vi kan avsluta de relationer vi inte längre vill ingå i på ett bra och hedervärt sätt.

Makt över sin egen identitet i relation till omgivningen.

Valsituationer i livet. Det viktiga är inte vad vi väljer, utan hur vi väljer. Vi ska välja det som känns riktigt och sant och inte låta rädslor eller maktlöshet styra våra val.

 

 

Solar plexuschakrat- Det tredje chakrat.

I solarplexuschakrat sitter våra känslor och det är med hjälp av detta chakra som vi kan känna på oss saker.

Solarplexuschakrat styr över vårt jag och hur vi förhåller oss till oss själva. Hur vi följer och handlar efter vår egen vilja. Obalans i solarplexuschakrat kan leda till att vi blir mycket osäkra i oss själva inför andra människor. Känslan att inte duga som vi är. När vi följer känslan av vårt jag, i handling, ord, och att på ett sunt sätt markera vad vi vill och vad vi inte vill, behåller chakrat sin livsenergi och vi får en harmonisk självbild.

Att vi bejakar vår egen personliga inre längtan, önskningar och vår egen unika personlighet. Respekt inför sin egen inre röst.

I Solarplexus skall vi växa i ärlighet mot oss själva och lära oss självaktning. Vi ska våga se oss så som vi är och inte blunda för det vi inte vågar se. Våga anta personliga utmaningar för att växa som människor.

 

Hjärtchakrat- Det fjärde chakrat.

Ett välbalanserat hjärtchakra ger oss möjlighet till insikt i vad kärlek är, i förlåtande och accepterande. Omsorg, empati, omtanke samt medlidande.

Att leva i harmoni, balans, frid och ro i vardagen.

Healingförmågan kommer ur ett öppet hjärtchakra.

 

Halschakrat- Det femte chakrat.

I halschakrat finns viljan att uttrycka vår innersta önskan att uppfylla vår livsväg. Hur vi ger uttryck för våra drömmar och förhoppningar.

Självförverkligande och förmågan att fatta beslut och stå fast vid dessa.

Förmågan att våga ge sig ut mot våra drömmar och lämna tryggheten, till förmån för önskan och i tillit till oss själva och högre vägledning. Vi bör följa vår innersta vilja ärligt och trofast och inte förkväva den i vårt inre.

Hur vi för fram den egna personen och

vårt självförverkligande.

Vår vilja.

 

Pannchakrat- Det sjätte chakrat.

I pannchakrat samlar vi ihop all den erfarenhet vi har med oss, och tillsammans med våra sex sinnens kunskap och vår mentala och känslomässiga kunskap till visdom. Det är läran om hur vi känner tillit till denna kunskap och att vi agerar ärligt och uppriktigt utifrån denna kunskap som vi hanterar i pannchakrat.

Klarseende och förmågan att se objektivt och genom symbolseende på vår tillvaro. Se orsakssammanhang.

Sökandet efter det som är vår personliga sanning och känna tilltro till vår egen kunskap.

Mental medvetenhet och insikter.

 

Kronchakrat- Det sjunde chakrat.

Drömmar, hopp och inspiration.

Förmågan att leva i nuet, och känna tillfredsställelse i det som är just nu.

Att göra bästa möjliga av varje situation, och att inte lämna något oavslutat, ouppklarat utan att slutföra sina göromål så bra som möjligt.

Hängivenhet och förmågan att se de övergripande mönstren i livet. Symbolseende -förmågan att se läran ur erfarenheten i olika livssituationer.

Personlig andlighet, livsmod, värderingar, vissheten om något högre. Personlig andlig tro, inspiration och livsfilosofi.

Skrivet av Lohla De Bie

 

 

INDEX